مرحله 1 از 3

مشخصات درخواست شده را تکمیل نموده و در انتها بخش مورد نظر را انتخاب نمایید.
به این نکته توجه داشته باشید اطلاعات لازم را مشابه بخش ثبت نام تکمیل نمایید.
نام(ضروری)
نام خانوادگی(ضروری)
با انتخاب هر کدام از گزینه های زیر مشخص نمایید در کدام بخش به ارائه مطالب خواهید پرداخت.
در صورتیکه علاقه مند به شرکت در هر دو بخش می باشید می بایست، دو مرتبه بصورت مجزا در How do I do شرکت نمایید.(ضروری)