دیگر کمیته ها

دکتر بهزاد چشمی
کمیته بین الملل

DDS

دکتر شقایق رمضان زاده
کمیته بین الملل

DMD

دکتر شهره قاسمی
کمیته بین الملل

DDS
استادیار
گروه جراحی دهان و فک و صورت آگوستا ایالات متحده آمریکا