شورای سیاست گذاری

ژوئن 20, 2021

دکتر سید حسین مرتضوی

رئیس عالی کنگره
ژوئن 20, 2021

دکتر تیربد فتاحی

رئیس کنگره
ژوئن 20, 2021

دکتر بهزاد هوشمند

مدیر دوره
ژوئن 20, 2021

دکتر سید امید کیهان

دبیر علمی کنگره
ژوئن 20, 2021

دکتر حمیدرضا فلاحی

دبیر اجرایی کنگره
ژوئن 20, 2021

امین گلرنگ

مدیر پروژه
ژوئن 20, 2021

دکتر شاهرخ باقری

مشاور عالی کنگره
ژوئن 20, 2021

Dr.Behnam Bohluli

International Committee Chairman
ژوئن 6, 2021

دکتر شهره قاسمی

مدیر بین الملل